גימטריה

סינקדוכה = דניאל נקי
ביטוי בערך גימטריה 255